ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor verhuur van huishoudelijke apparaten van BSH Huishoudapparaten B.V.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 4. Dag: kalenderdag.

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Identiteit van de ondernemer

BSH Huishoudapparaten B.V.

Taurusavenue 36, 2132,

LS Hoofddorp

Telefoonnummer: 088-4244567

E-mailadres: info@bluemovement.com

KvK-nummer: 33172709

Btw-identificatienummer: NL006653789B01

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6. Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

11. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien

 4. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één

  maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

15. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

16. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

17. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Geldig vanaf: 01-03-2023

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

 1. Abonnement: de dienst waarbij, op basis van een Overeenkomst, BSH een of meerdere Apparaten aan Huurder ter beschikking stelt voor Gebruik en deze Apparaten bezorgt, eventueel installeert en indien nodig repareert, tegen het met Huurder overeengekomen Maandbedrag.

 2. Aanvullende Algemene Voorwaarden: deze aanvullende algemene voorwaarden, die gelden naast de Standaard Algemene Voorwaarden en van toepassing zijn op een Overeenkomst.

 3. Apparaat: ieder door Huurder van BSH te huren Groot Huishoudelijk Apparaat of Klein Huishoudelijk Apparaat dat in eigendom is en blijft van BSH.

 4. BlueMovement: BlueMovement is onderdeel van BSH.

 5. BSH: BSH Huishoudapparaten B.V., gevestigd aan de Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33172709, met website www.bosch-home.nl.

 6. Eenmalig Bedrag: het eenmalige bedrag dat Huurder dient te betalen bij het sluiten van een Overeenkomst.

 7. Gebruik: gebruik van het Apparaat conform de Voorwaarden.

 8. Groot Huishoudelijk Apparaat: onder meer wasmachine, droger, vaatwasser, koelkast, vriezer, koel-vries combinatie.

 9. Huurder: de wederpartij van BSH onder de Overeenkomst.

 10. Klein Huishoudelijk Apparaat: onder meer koffiezetapparaat, keukenmachine, stofzuiger, Smart Grow apparaat.

 11. Maandbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement, die Huurder aan BSH verschuldigd is.

 12. Minimum Contractperiode: de periode van het Abonnement zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

 13. Overeenkomst: iedere overeenkomst (inclusief de Voorwaarden) tussen BSH en Huurder met betrekking tot een Abonnement en/of een Apparaat en aanverwante goederen en/of diensten.

 14. Standaard Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Overeenkomst, naast de Aanvullende Algemene Voorwaarden.

 15. Voorwaarden: de Aanvullende Algemene Voorwaarden en de Standaard Algemene Voorwaarden.

 16. Website: de website www.bluemovement.nl.

2. Aanbod en Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. Huurder kan via de Website een Overeenkomst inzake een Abonnement afsluiten. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Huurder van het aanbod van BSH met betrekking tot het Abonnement, door het plaatsen van een bestelling via de Website.

2.2. De mogelijkheid om een Overeenkomst te sluiten via de Website staat alleen open voor een (potentiële) Huurder die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en met een minimumleeftijd van 18 jaar ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Door een bestelling te plaatsen verklaart Huurder dat hij aan deze voorwaarden voldoet. Huurder is verplicht correcte en volledige informatie aan BSH aan te leveren. Met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BSH kan een Overeenkomst ook worden gesloten met een partij die wel handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2.3. Huurder kan een Overeenkomst met BSH gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat Huurder, of een vooraf door Huurder aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Apparaat heeft ontvangen. Huurder zal zorgvuldig omgaan met het Apparaat en de verpakking. Huurder zal het Apparaat slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Apparaat vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Huurder het Apparaat slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.4. Indien Huurder de Overeenkomst ontbindt binnen de bedenktijd, dient het Apparaat geretourneerd te worden naar BSH. Eventuele kosten die BSH rekent voor de installatie en de-installatie, en kosten voor het retourneren, staan vermeld op de Website. BSH zal Grote Huishoudelijke Apparaten ophalen; Huurder dient Kleine Huishoudelijke Apparaten zelf te retourneren conform de instructies van BSH.

3. Alternatieven en aanpassingen in assortiment

3.1. Huurder stemt ermee in dat BSH het Apparaat elk moment kosteloos door een soortgelijk Apparaat (waarvan de functionaliteiten niet wezenlijk afwijken van het Apparaat) mag vervangen.

3.2. Huurder stemt ermee in dat BSH elk moment en eenzijdig het soort, aantal of assortiment van Apparaten dat wordt aangeboden in een Abonnement, kan veranderen. Bij een dergelijke verandering zal BSH zorgen dat de hoogte van het Maandbedrag (zie artikel 4 en 5) in lijn wordt gebracht met het aangepaste Abonnement. Hierbij kan eventueel aansluiting worden gezocht bij een ander soort reeds aangeboden Abonnement. Het Maandbedrag zal door de aanpassing van het Abonnement niet worden verhoogd.

3.3. Huurder kan op elk moment gedurende de Overeenkomst verzoeken dat een of meerdere Apparaten vervangen worden door een model uit een andere klasse. Indien Huurder dit wenst, dan dient hij contact op te nemen met BSH en BSH zal hem een nieuw voorstel doen dat eventuele aanpassingen in het Maandbedrag en eenmalige bedrag omvat.

4. Eenmalig bedrag en Maandbedrag

4.1. Bij het sluiten van de Overeenkomst is Huurder eenmalig een bedrag verschuldigd aan BSH. Dit Eenmalige Bedrag wordt vermeld in het bestelproces op de Website en in de bevestigingsmail die BSH aan Huurder stuurt na de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit Eenmalige Bedrag zal niet aan Huurder worden geretourneerd.

4.2. Huurder is maandelijks een bedrag verschuldigd. Dit Maandbedrag wordt vermeld in het bestelproces op de Website en in de bevestigingsmail die BSH aan Huurder stuurt na de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.3. Het Maandbedrag omvat:

 • Voor Kleine Huishoudelijke Apparaten: het Gebruik van, en reparatie aan, het Apparaat;

 • Voor Grote Huishoudelijke Apparaten: het installeren van, het Gebruik van, en reparatie aan het Apparaat.

4.4. BSH heeft het recht eventuele prijsverhogingen die het gevolg zijn van wetgeving aan Huurder door te berekenen. BSH zal het Maandbedrag echter niet binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhogen.

4.5. BSH heeft het recht om jaarlijks het Maandbedrag aan te passen op basis van de inflatie index van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

4.6. Alle op de Website en in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

5. Facturatie en betaling

5.1. Het Eenmalige Bedrag is verschuldigd op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, en dient op dat moment voldaan te worden. Op het moment van aflevering van het Klein of Groot Huishoudelijke Apparaat worden alle diensten waarop het Eenmalige Bedrag ziet, verleend.

5.2. Het Maandbedrag is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin de Overeenkomst wordt gesloten. Huurder krijgt voor de eerste maand pro-rata korting voor de dagen dat Huurder niet over het Apparaat heeft kunnen beschikken. Dit zal bij de eerste incasso worden afgetrokken van het Maandbedrag.

5.3. Daarna wordt het Maandbedrag telkens direct voorafgaand aan de eerstvolgende maand geïncasseerd.

5.4. Betaling geschiedt per automatische incasso of met andere betaalmiddelen (zoals vermeld in het bestelproces op de Website), uitgevoerd door BSH of door een door BSH aangewezen derde. Huurder is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn bankrekening.

5.5. Indien Huurder het niet eens is met een maandelijkse afschrijving, kan Huurder deze mogelijk terug laten boeken door tijdig contact op nemen met zijn bank. Als Huurder hiervan gebruik maakt zal artikel 5.6 in werking treden.

5.6. Indien een automatische afschrijving niet lukt c.q. afgewezen wordt door een handelen of nalaten van Huurder (bijvoorbeeld indien er niet voldoende gelden op de bankrekening van Huurder staan om de afschrijving te effectueren), dan kan BSH aan Huurder de kosten verbonden aan deze niet-gelukte afschrijving in rekening brengen (hierbij valt te denken aan kosten van de afhandelaar van de afschrijvingen).

5.7. Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en is hij van rechtswege in verzuim. BSH zal Huurder dan verzoeken alsnog binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen, waarbij wordt aangezegd dat in geval betaling binnen 14 dagen alsnog uitblijft, Huurder de wettelijke rente verschuldigd is en BSH aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten (zijnde maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40). Tevens is BSH in dat geval gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden en het Apparaat terug te halen, in welk geval Huurder schadeplichtig is en BSH aanspraak maakt op de schadevergoeding zoals geregeld in artikel 13.

6. Aflevering, verhuizing of verplaatsing van een Groot Huishoudelijk Apparaat

6.1. Na het sluiten van de Overeenkomst neemt BSH of de logistieke partner van BSH contact op met Huurder voor het maken van een afspraak voor aflevering en installatie van het Groot Huishoudelijk Apparaat.

6.2. Indien er geen lift aanwezig is, levert BSH het Groot Huishoudelijk Apparaat standaard tot en met de vierde verdieping.

6.3. Indien en voor zover:

 • voor de aflevering van het Groot Huishoudelijk Apparaat groot materieel nodig is (bijvoorbeeld een verhuislift of kraan);

 • het Groot Huishoudelijk Apparaat naar een verdieping hoger dan de vierde verdieping moet worden geleverd zonder dat er een lift aanwezig is; en/of

 • er andere bijzonderheden zijn die invloed hebben op de aflevering die redelijkerwijs bekend moeten zijn bij Huurder;

is Huurder verplicht BSH hier tijdig over te informeren. In een dergelijk geval komen de bijkomende kosten voor de levering voor rekening van Huurder. Indien BSH het Groot Huishoudelijk Apparaat niet kan afleveren omdat Huurder haar van dergelijke bijzondere omstandigheden niet tijdig op de hoogte heeft gesteld, is BSH bevoegd het Eenmalige Bedrag te behouden.

6.4. Huurder legitimeert zichzelf bij aflevering en tekent voor ontvangst van het Groot Huishoudelijk Apparaat door middel van een geldig legitimatiebewijs.

6.5. De omgeving waarin het Groot Huishoudelijk Apparaat geplaatst wordt, dient schoon en vrij toegankelijk te zijn.

6.6. Bij aflevering sluit BSH het Groot Huishoudelijk Apparaat aan op stopcontact of enkelvoudige trekschakelaar. In het geval van een trekschakelaar kan zich de situatie voordoen dat het aansluitsnoer niet lang genoeg is om direct in de trekschakelaar te worden gemonteerd. In dat geval zal BSH een verlenging maken met een elektriciteitssnoer en contrastekker, volgens de geldende voorschriften. BSH zal hiervoor €10 in rekening brengen aan Huurder.

6.7. Bij aflevering ontvangt Huurder een gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het Groot Huishoudelijk Apparaat. Deze is tevens te vinden op de website van BSH.

6.8. Bij annulering of verplaatsing van de plaatsingsafspraak binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van aflevering is BSH bevoegd het Eenmalige Bedrag te behouden, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

6.9. Indien Huurder het Groot Huishoudelijk Apparaat naar een ander adres dan het afleveradres verplaatst, kan Huurder contact opnemen met BSH en verzorgt BSH desgewenst kosteloos de verhuizing van het Apparaat, tenzij Huurder binnen zes maanden na verhuizing de Overeenkomst opzegt. In dat geval brengt BSH een verhuisvergoeding in rekening bij Huurder van € 150. Huurder kan maximaal eenmaal per 12 kalendermaanden gebruik maken van deze verhuisregeling.

6.10. Indien Huurder het Groot Huishoudelijk Apparaat naar een ander adres dan het afleveradres verplaatst zonder medeweten van BSH, is Huurder aansprakelijk voor daaraan verbonden kosten en eventuele schade ontstaan bij een dergelijke verplaatsing.

6.11. Verplaatsing van het Groot Huishoudelijk Apparaat mag slechts binnen Nederland geschieden.

6.12. In het geval Huurder heeft aangegeven het oude apparaat van Huurder welke door de levering van het Groot Huishoudelijk Apparaat vervangen wordt door BSH te willen laten meenemen dient deze uit één stuk/geheel te bestaan, schoon en vrij van obstructies, en dient de omgeving waaruit het Groot Huishoudelijk Apparaat wordt verwijderd schoon en vrij toegankelijk te zijn, bij gebreke waarvan BSH kan weigeren het oude apparaat mee te nemen. BSH neemt het oude apparaat kosteloos mee voor zover het meenemen gecombineerd kan worden met de plaatsing van het Groot Huishoudelijk Apparaat.

7. Aflevering, verhuizing of verplaatsing van een Klein Huishoudelijk Apparaat

7.1. Na het sluiten van de Overeenkomst zal BSH het Klein Huishoudelijk Apparaat aan Huurder verzenden.

7.2. Huurder legitimeert zichzelf bij aflevering en tekent voor ontvangst van het Klein Huishoudelijk Apparaat door middel van een geldig legitimatiebewijs.

7.3. Bij aflevering ontvangt Huurder een gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het Klein Huishoudelijk Apparaat. Deze is tevens te vinden op de website van BSH.

7.4. Indien Huurder het Klein Huishoudelijk Apparaat naar een ander adres dan het afleveradres verplaatst zonder medeweten van BSH, is Huurder aansprakelijk voor daaraan verbonden kosten en eventuele schade ontstaan bij een dergelijke verplaatsing.

7.5. Verplaatsing van het Klein Huishoudelijk Apparaat mag slechts binnen Nederland geschieden.

8. Gebruik van het Apparaat

8.1. Huurder is verplicht zich als een goed huurder te gedragen, dat wil zeggen dat Huurder goed voor het Apparaat moet zorgen. Dit betekent dat Huurder ten minste het Apparaat in goede staat zal houden en het Apparaat conform de door BSH gegeven (aanvullende) instructies en handleidingen zal gebruiken en onderhouden en dat Huurder het Apparaat niet op een manier zal gebruiken waarvan Huurder weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het Apparaat daarvoor ongeschikt is. Huurder zal het Apparaat tegen beschadiging en/of diefstal beveiligen en of te beschermen, er geen wijzigingen in aanbrengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk beperken. Huurder zal geen coderingen of zegels verwijderen.

8.2. Huurder mag het Apparaat alleen gebruiken in (eigen) huiselijke kring en niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSH, voor enig zakelijk of commercieel gebruik.

8.3. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van het Apparaat, als ook door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden.

8.4. Het is Huurder niet toegestaan om het Apparaat onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, het Apparaat te vervreemden, te verkopen of namens BSH aan derden enige toezegging te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het Apparaat en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

8.5. Ook indien een Apparaat tijdelijk niet door hem wordt gebruikt, dient Huurder te zorgen dat deze goed wordt onderhouden. Dit houdt onder meer in dat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. Daarnaast dient bij een koelkast, vriezer en wasmachine de deur open gelaten te worden en bij koffiezetapparaten dienen alle koffierestanten en water verwijderd te worden.

9. Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Apparaat bij Gebruik

9.1. Huurder meldt een storing, defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Apparaat indien redelijkerwijs mogelijk binnen 5 kalenderdagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan BSH. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Apparaat en overige schade ontstaan door te late melding.

9.2. BSH zal reparaties (of vervanging van het Apparaat indien BSH van mening is dat reparatie niet mogelijk is) binnen 5 werkdagen na de melding van Huurder uitvoeren. Indien BSH niet binnen de hiervoor genoemde termijn overgaat tot reparatie (of vervanging), dient Huurder BSH daarvan altijd schriftelijk op de hoogte te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om de reparatie (of vervanging) alsnog uit te voeren. Het is Huurder niet toegestaan om zelf reparaties aan het Apparaat te (laten) verrichten anders dan door BSH, tenzij BSH ook na de hiervoor genoemde nadere aanmaning van Huurder in verzuim blijft met het uitvoeren van de reparatie. Het is Huurder niet toegestaan in deze situatie de huurprijs te verminderen. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Apparaat te verlenen of op te sturen naar een door BSH aangegeven adres, zodat BSH de toestand daarvan kan inspecteren. In geval van vervanging blijft de Overeenkomst onverkort in stand.

9.3. Kosten van reparaties komen in principe voor rekening van BSH. Als sprake is van onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van het Apparaat door Huurder (met andere woorden, Huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen en/of anderszins in strijd gehandeld met zijn verplichtingen onder artikel 9) komen de kosten waaronder voorrijden, reparatie, vervanging of schade voor rekening van Huurder.

9.4. Voor Grote Huishoudelijke Apparaten voert BSH in principe onderhoud en reparaties uit op het adres van Huurder waar BSH het Apparaat heeft afgeleverd of het Apparaat met BSH’s toestemming laatstelijk is geplaatst. Reparaties aan Kleine Huishoudelijke Apparaten worden in principe uitgevoerd op een werkplaats van BSH. Indien het Apparaat voor onderhoud/reparatie meegenomen moet worden of wordt opgestuurd, zal BSH voor een vervangend Apparaat zorgen of (een pro rata deel van) het Maandbedrag aan Huurder restitueren, mits Huurder zich heeft gedragen als goed huurder en zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 9 van deze Aanvullende Algemene Voorwaarden niet heeft geschonden.

9.5. In geval het Apparaat is beschadigd of verloren gegaan (daaronder tevens begrepen diefstal), om wat voor reden dan ook, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die BSH moet maken om het Apparaat te repareren of vervangen, evenals alle overige schade die BSH daardoor lijdt, waaronder de vervangingswaarde. Indien Huurder tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, heeft BSH het recht het uitvoeren van reparatie op te schorten.

9.6. In geval van diefstal of vernieling van het Apparaat doet Huurder binnen 5 kalenderdagen nadat Huurder de diefstal of vernieling heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aangifte bij de politie en verstrekt BSH onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van de aangifte.

9.7. Storingsmeldingen zijn mogelijk via info@bluemovement.com of je kunt ons bellen van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 - 17.00 bellen op 088 - 424 45 67.

10. Eigendom van het Apparaat

10.1. BSH blijft te allen tijde eigenaar van het Apparaat. Het is Huurder niet toegestaan het Apparaat te vervreemden, te verkopen, aan derden in gebruik te geven, dan wel enig beperkt recht (zoals maar niet beperkt tot een pandrecht) op het Apparaat te vestigen.

10.2. Huurder is verplicht om BSH onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen, of daarvan redelijkerwijs kennis had behoren te nemen, in kennis te stellen indien een van de volgende situaties zich voordoet:

 • Huurder heeft surseance van betaling of faillissement aangevraagd;

 • het faillissement van Huurder wordt/is aangevraagd;

 • Huurder vraagt toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aan;

 • huurder wordt onder curatele of bewind gesteld; en/of

 • derden (willen) enig beslag op de goederen van Huurder leggen.

10.3. Indien een of meer van de hierboven genoemde situaties zich voordoet is Huurder tevens verplicht om de curator, bewindvoerder of deurwaarder onverwijld mee te delen dat het Apparaat eigendom is van BSH en deze persoon/personen inzage in de Overeenkomst te geven.

11. Looptijd van de Overeenkomst en opzegtermijn

11.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur die BSH en Huurder bij het aangaan van de Overeenkomst zijn overeengekomen (Minimum Contractperiode), conform de voorwaarden van het betreffende Abonnement. De Overeenkomst eindigt op het moment dat het Apparaat door BSH terug is ontvangen.

11.2. Het volgende geldt voor Overeenkomsten die zijn gesloten na inwerkingtreding van de versie van de Aanvullende Algemene Voorwaarden: De Overeenkomst kan gedurende Minimum Contractperiode (zoals aangegeven in het bestelproces) niet door Huurder worden opgezegd tenzij specifiek schriftelijk anders overeengekomen in de Voorwaarden of per afzonderlijke afspraak tussen BSH en Huurder. Na afloop van de Minimum Contractperiode kan de Overeenkomst worden opgezegd door Huurder met een opzegtermijn van 1 maand (tenzij Huurder een langere opzegtermijn wenst). Huurder kan de Overeenkomst opzeggen via de Website.

11.3. Indien Huurder een Minimum Contractperiode is overeengekomen van langer dan 24 maanden, en Huurder zegt de Overeenkomst op gedurende de Minimum Contractperiode, dan is Huurder een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van de resterende Maandbedragen. Voorbeeld: Huurder is een Minimum Contractperiode van 60 maanden overeengekomen, en betaalt € 15 per maand. Indien Huurder opzegt in maand 50, dan dient hij 50% van de resterende Maandbedragen te voldoen. Dit komt neer op een bedrag van (60 maanden - 50 maanden =) 10 maanden x (€ 15 / 2 = ) € 75.

11.4. Na opzegging door BSH of Huurder neemt BSH telefonisch contact op met Huurder voor het maken van een ophaalafspraak voor een Groot Huishoudelijk Apparaat of voor instructies voor het terugzenden van een Klein Huishoudelijk Apparaat. Huurder krijgt voor de resterende maand pro-rata korting voor de dagen dat Huurder niet meer over het Apparaat beschikt. BSH zal, met inachtneming van artikel 5.4, dat bedrag terugstorten op de bij BSH bekende bankrekening van Huurder.

12. (Onmiddellijke) beëindiging van de Overeenkomst en schadevergoeding

12.1. BSH kan de Overeenkomst opzeggen per e-mail.

12.2. BSH heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen indien Huurder:

 • een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

 • surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van Huurder wordt/is aangevraagd, Huurder toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt of Huurder failliet wordt verklaard;

 • overlijdt;

 • onder curatele of onder bewind is of zal worden gesteld, of Huurder anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

 • het Apparaat niet meer in bezit heeft of hij/zij niet aan kan tonen het Apparaat nog in bezit te hebben;

 • voor of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn dat BSH de Overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien BSH van een en ander op de hoogte was geweest; of

 • derden enig beslag op de goederen van Huurder willen leggen of leggen.

12.3. Bij beëindiging op basis van artikel 12.2 is Huurder 50% van de resterende Maandbedragen verschuldigd aan BSH. In het geval van de gebeurtenis als genoemd in artikel 12.2 sub c zullen de resterende Maandbedragen echter niet verschuldigd zijn.

12.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst (op welke grond dan ook):

 • Inzake een Groot Huishoudelijk Apparaat: zal BSH het Apparaat op een overeengekomen moment ophalen bij Huurder. Als het niet mogelijk is een datum af te stemmen, behoudt BSH zich het recht voor het Apparaat op een door BSH te bepalen tijdstip op te halen. BSH kan zorgdragen dat op het moment van ophalen van het Apparaat een document wordt opgesteld waarin (mogelijke) schade aan het Apparaat wordt aangegeven, en Huurder zal dit document vervolgens (mede)ondertekenen;

 • Inzake een Klein Huishoudelijk Apparaat: zal BSH aan Huurder instructies geven hoe het Apparaat teruggestuurd dient te worden aan BSH. BSH zal het Apparaat controleren na ontvangst.

12.5. Huurder geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BSH, of aan een door BSH aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden noodzakelijk om het Apparaat terug te nemen. Huurder retourneert het Apparaat aan BSH in complete, oorspronkelijke en schone staat, behoudens normale slijtage, inclusief bij het Apparaat behorende bescheiden en accessoires.

12.6. Indien het Apparaat niet in complete, oorspronkelijke of schone staat verkeert, inclusief de bij het Apparaat behorende bescheiden en accessoires, dan is BSH gerechtigd de kosten die zij moet maken om het Apparaat en/of bijbehorende bescheiden en accessoires te herstellen of vervangen, alsmede gederfde winst, te verhalen op Huurder. Onder “schone staat” wordt onder meer verstaan: een Apparaat dat geen vlekken, nare geurtjes, aangekoekt vet of etensresten heeft. Onder “oorspronkelijke staat” wordt onder meer verstaan: een Apparaat zonder beschadigingen of breuken.

12.7. Indien Huurder niet meewerkt aan het retourneren van het Apparaat, of anderszins weigert het Apparaat te retourneren, dan wel in geval van verlies van het Apparaat, dan zal BSH de vervangingswaarde van het Apparaat alsmede de kosten die BSH heeft moeten maken in het kader van het terughalen van het Apparaat, verhalen op Huurder.

12.8. BSH draagt de kosten voor het ophalen, tenzij BSH de overeenkomst beëindigt op grond van een van de in artikel 12 genoemde gevallen of wegens een tekortkoming door Huurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Voorwaarden, in welk geval Huurder, in aanvulling op de andere bepalingen in dit artikel, vergoeding van eventuele schade verschuldigd is.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1. Aansprakelijkheid van BSH is beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval aan BSH uitkeert, verminderd met het door BSH verschuldigde eigen risico. De aansprakelijkheid van BSH is echter te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Huurder onder de Overeenkomst aan BSH heeft betaald in het jaar voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.2. BSH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Huurder of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van andere zaken.

13.3. BSH is in geen geval aansprakelijk voor schade die Huurder lijdt als gevolg van:

 • het niet als een goed huurder, of anderszins in strijd met de gebruiksaanwijzingen en/of nadere instructies dan wel de Voorwaarden, gebruiken van het Apparaat;

 • tijdelijke onmogelijkheid om het Apparaat te gebruiken als gevolg van herstel en/of reparatiewerkzaamheden van het Apparaat door BSH; en/of

 • gebruik van het Apparaat waarvan Huurder wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat het Apparaat daarvoor ongeschikt was.

13.4. Een eventuele vordering tot schadevergoeding op BSH dient onmiddellijk na het bekend worden van de schade bij Huurder aan BSH via info@bluemovement.com te worden gemeld. Iedere vordering tot vergoeding van schade vervalt indien Huurder de vordering niet binnen een jaar nadat zij daarmee bekend is geworden aan BSH meldt.

13.5. Huurder vrijwaart BSH voor enige aanspraak van derden in verband met schade die het gevolg is van het door Huurder niet als goed huurder of anderszins in strijd met de Voorwaarden gebruiken van het Apparaat.

13.6. Aansprakelijkheid van BSH wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen als Huurder BSH onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke termijn en BSH ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

13.7. Niets in de Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van BSH voor schade die veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld van BSH.

13.8. De in de Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover BSH aansprakelijk is op grond van dwingende regels die niet kunnen worden uitgesloten.

14. Derdenbeding bij Gebruik

14.1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en stemt er voor zover nodig mee in dat het eigendom van het Apparaat en de Overeenkomst bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Apparaat kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van BSH te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben.

14.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige Overeenkomst zal Huurder het Apparaat op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het Apparaat zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van BSH jegens de derde. Een dergelijke afgifte dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie. Als gevolg van deze opeising wordt de Overeenkomst automatisch en met onmiddellijke ingang ontbonden.

14.3. Indien de derde eigenaar is van het Apparaat (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) en de derde de Overeenkomst zou willen continueren, stemt Huurder in met overdracht van de Overeenkomst van BSH aan deze derde. Huurder heeft in dat geval te allen tijde het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

14.4. Voor zover de Overeenkomst eerder tot stand komt dan de overeenkomst tussen BSH en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het Apparaat door BSH aan de derde, gevolgd door de overeenkomst tussen BSH en de derde, de Overeenkomst tussen BSH en Huurder van kracht.

14.5. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan door BSH noch door Huurder worden herroepen.

15. Persoonsgegevens

15.1. BSH respecteert de privacy van Huurder en zorgt ervoor dat zij de persoonsgegevens die Huurder aan BSH verstrekt vertrouwelijk behandelt en volgens de wettelijke voorschriften (laat) verwerk(en). BSH gebruikt deze gegevens om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. BSH zal deze persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens die in verband met deze Overeenkomst worden verzameld, zullen worden verwerkt overeenkomstig de Privacy Statement, die tevens beschikbaar is op de Website. Huurder geeft door deze Aanvullende algemene Voorwaarden te aanvaarden aan bekend te zijn met de inhoud van deze Privacy Statement.

15.2. Huurder kan op elk moment BSH verzoeken zijn gegevens te wijzigen of te verwijderen - tenzij er een wettelijke verplichting bestaat, of BSH een gerechtvaardigd belang heeft, deze gegevens te bewaren - middels het indienen van een verzoek via het online dataverzoek-formulier.

16. Overige bepalingen

16.1. BSH is gerechtigd deze Aanvullende Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. BSH zal iedere materiële wijziging aan de Aanvullende Algemene Voorwaarden uiterlijk een maand voor inwerkingtreding daarvan aan Huurder communiceren. Indien Huurder niet met een dergelijke wijziging wenst in te stemmen, heeft Huurder tot het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden, het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Zegt Huurder de Overeenkomst niet op, dan zal deze worden voortgezet onder de nieuwe voorwaarden.

16.2. Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden gelden voor Overeenkomsten die gesloten zijn op of na de datum zoals onderaan genoemd. Voor overeenkomsten die gesloten zijn vóór de datum zoals onderaan genoemd, gelden de voorwaarden die ten tijde van het sluiten van die overeenkomst aangeboden werden.

16.3. Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse. In geval van discrepantie tussen beide versies, zullen de bepalingen van de Nederlandstalige Aanvullende Algemene Voorwaarden prevaleren.

16.4. Indien enige bepaling van deze Aanvullende Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

16.5. Het is Huurder niet toegestaan de rechten en plichten onder deze Overeenkomst aan derden over te dragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BSH.

16.6. BSH houdt zich aan de Gedragscode van Vertrouwd Leasen.

16.7. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten opkomen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam dan wel de bevoegde rechter van de woonplaats van Huurder.