AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN BLUEMOVEMENT

Voor verhuur van huishoudelijke apparaten van BSH Huishoudapparaten B.V.

1. Definities

Abonnement: de dienst waarbij BSH een of meerdere Apparaten aan Huurder ter beschikking stelt voor Gebruik en deze Apparaten bezorgt, eventueel installeert en indien nodig repareert tegen het met Huurder overeengekomen Maandbedrag.

Apparaat: ieder door Huurder van BSH te huren huishoudelijk apparaat dat in eigendom is en blijft van BSH.

BlueMovement: BlueMovement is onderdeel van BSH.

BSH: BSH Huishoudapparaten B.V., gevestigd aan de Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33172709. Gebruik: gebruik van het Apparaat conform deze algemene voorwaarden.

Gebruik: gebruik van het Apparaat conform deze algemene voorwaarden.

Huurder: de wederpartij van BSH onder de Overeenkomst.

Klein Huishoudelijk Apparaat: onder meer koffiezetapparaat, keukenmachine, stofzuiger, Smart Grow apparaat.

Maandbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement die Huurder aan BSH verschuldigd is.

Overeenkomst: iedere overeenkomst (inclusief algemene voorwaarden) tussen BSH en Huurder met betrekking tot een Abonnement en/of een Apparaat en aanverwante goederen en/of diensten.

Retourvergoeding: retourkosten die vermeld zijn op de Website, en die BSH op grond van deze aanvullende algemene voorwaarden onder bepaalde omstandigheden in rekening kan brengen bij de Huurder voor het retour halen van het Apparaat. Het bedrag van de Retourvergoeding is gelijk aan het bedrag van de borg.

Website: de website www.bluemovement.com.

2. Aanbod en Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. Huurder kan via de Website een Overeenkomst inzake een Abonnement afsluiten. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Huurder van het aanbod van BSH met betrekking tot het Abonnement, door het plaatsen van een bestelling via de Website.

2.2. De mogelijkheid om een Overeenkomst te sluiten via de Website staat alleen open voor een (potentiële) Huurder die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en met een minimumleeftijd van 18 jaar ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Door een bestelling te plaatsen verklaart Huurder dat hij aan deze voorwaarden voldoet. Huurder is verplicht correcte en volledige informatie aan BSH aan te leveren.

2.3. Huurder kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van BSH dat is gebaseerd op door Huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. BSH heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, indien blijkt dat Huurder niet aan de in artikel 3.2 genoemde voorwaarden voldoet. Met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BSH kan een Overeenkomst ook worden gesloten met een partij die wel handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2.4. BSH behoudt zich het recht voor om een kredietwaardigheidstoets af te doen nemen en op basis van een dergelijke toets een bestelling af te wijzen of aanvullende voorwaarden te stellen. BSH kan (de potentiële) Huurder vragen aan BSH gegevens te verstrekken ter controle van door de (potentiële) Huurder opgegeven informatie.

2.5. Aan een aanbod van BSH dat kennelijk een fout of vergissing bevat, kan Huurder geen rechten ontlenen. BSH heeft het recht om iedere Overeenkomst die tot stand komt naar aanleiding van een dergelijk incorrect aanbod te ontbinden zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is aan Huurder.

2.6. Huurder kan een Overeenkomst met BSH gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Tijdens de bedenktijd zal Huurder zorgvuldig omgaan met het Apparaat en de verpakking. Huurder zal het Apparaat slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Apparaat vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Huurder het Apparaat slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien Huurder de Overeenkomst ontbindt binnen de bedenktijd komen kosten voor eventuele installatie en de-installatie, en kosten voor het retourneren voor rekening van Huurder. BSH biedt de mogelijkheid om het Apparaat retour op te (laten) halen. In dat geval brengt BSH daarvoor de Retourvergoeding in rekening. De Retourvergoeding staat vermeld op de Website.

3. Alternatieven en aanpassingen in assortiment

3.1. Huurder stemt ermee in dat BSH het Apparaat elk moment kosteloos door een soortgelijk Apparaat (waarvan de functionaliteiten niet wezenlijk afwijken van het Apparaat) mag vervangen.

3.2. Huurder stemt ermee in dat BSH elk moment en eenzijdig het soort, aantal of assortiment van Apparaten dat wordt aangeboden in een Abonnement, kan veranderen. Bij een dergelijke verandering zal BSH zorgen dat de hoogte van het Maandbedrag (zie artikel 5) in lijn wordt gebracht met het aangepaste Abonnement. Hierbij kan eventueel aansluiting worden gezocht bij een ander soort reeds aangeboden Abonnement. Het Maandbedrag zal door de aanpassing van het Abonnement niet worden verhoogd.

4. Maandbedrag en borg

4.1. Het Maandbedrag wordt vermeld in het bestelproces op de Website en in de bevestigingsmail die BSH stuurt na de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle op de Website en in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4.2. Het Maandbedrag omvat: - Voor Kleine Huishoudelijke Apparaten: de vergoeding voor het bezorgen van, het Gebruik van, en reparatie aan het Apparaat; - Voor Grote Huishoudelijke Apparaten: de vergoeding voor het bezorgen van, het installeren van, het Gebruik van, en reparatie aan het Apparaat.

4.3. BSH heeft het recht eventuele prijsverhogingen die het gevolg zijn van wetgeving aan Huurder door te berekenen. BSH zal het Maandbedrag echter niet binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst verhogen.

4.4. De Huurder is een borg verschuldigd aan BSH zoals aangegeven in de Overeenkomst en/of de Website. Na beëindiging van de Overeenkomst zal BSH de borg binnen 14 dagen aan de Huurder retourneren, na aftrek van openstaande bedragen die Huurder aan BSH verschuldigd is op grond van de Overeenkomst en mits aan alle overige voorwaarden uit de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) is voldaan.

5. Facturatie en betaling

5.1. Het Maandbedrag is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin de Overeenkomst wordt gesloten. Huurder krijgt voor de eerste maand pro-rata korting voor de dagen dat Huurder niet over het Apparaat heeft kunnen beschikken. Dit zal bij de eerste incasso (na levering van het Apparaat) worden afgetrokken van het Maandbedrag. Daarna wordt het Maandbedrag telkens direct voorafgaand aan de eerstvolgende maand geïncasseerd.

5.2. Betaling geschiedt per automatische incasso, uitgevoerd door BSH of door een door BSH aangewezen derde. Huurder is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn bankrekening.

5.3. Indien Huurder het niet eens is met een maandelijkse afschrijving kan Huurder deze mogelijk terug laten boeken door tijdig contact op nemen met zijn bank. Als Huurder hiervan gebruik maakt zal artikel 5.4 in werking treden.

5.4. Indien een automatische afschrijving niet lukt c.q. afgewezen wordt door een handelen of nalaten van Huurder (bijvoorbeeld indien er niet voldoende gelden op de bankrekening van Huurder staan om de afschrijving te effectueren), dan kan BSH aan Huurder de kosten verbonden aan deze niet-gelukte afschrijving in rekening brengen (hierbij valt te denken aan kosten van de afhandelaar van de afschrijvingen).

5.5. De borg wordt door BSH geïncasseerd onmiddellijk nadat de Overeenkomst wordt afgesloten en vóór aflevering van het Apparaat.

5.6. Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en is hij van rechtswege in verzuim. BSH zal Huurder dan verzoeken alsnog binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen, waarbij wordt aangezegd dat in geval betaling binnen 14 dagen alsnog uitblijft, Huurder de wettelijke rente verschuldigd is en BSH aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten (zijnde maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40). Tevens is BSH in dat geval gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden en het Apparaat terug te halen, in welk geval Huurder schadeplichtig is en BSH aanspraak maakt op de schadevergoeding zoals geregeld in artikel 13.

6. Aflevering, verhuizing of verplaatsing van een Groot Huishoudelijk Apparaat

6.1. Na het sluiten van de Overeenkomst neemt BSH of de logistieke partner van BSH contact op met Huurder voor het maken van een afspraak voor aflevering en installatie van het Apparaat.

6.2. Indien er geen lift aanwezig is, levert BSH het Apparaat standaard tot en met vier hoog. Indien en voor zover:

• voor de aflevering van het Apparaat groot materieel nodig is (bijvoorbeeld een verhuislift of kraan);

• het Apparaat naar een verdieping hoger dan de vierde verdieping moet worden geleverd zonder dat er een lift aanwezig is; en/of

• er andere bijzonderheden zijn die invloed hebben op de aflevering die redelijkerwijs bekend moeten zijn bij Huurder; is Huurder verplicht BSH hier tijdig over te informeren. In een dergelijk geval komen de bijkomende kosten voor de levering voor rekening van Huurder. Indien BSH het Apparaat niet kan afleveren omdat Huurder haar van dergelijke bijzondere omstandigheden niet tijdig op de hoogte heeft gesteld, wordt de Retourvergoeding in rekening gebracht.

6.3. Huurder legitimeert zichzelf bij aflevering en tekent voor ontvangst van het Apparaat door middel van een geldig legitimatiebewijs.

6.4. De omgeving waarin het Apparaat geplaatst wordt, dient schoon en vrij toegankelijk te zijn.

6.5. Bij aflevering sluit BSH het Apparaat aan op stopcontact of trekschakelaar. In het geval van een trekschakelaar kan zich de situatie voordoen dat het aansluitsnoer niet lang genoeg is om direct in de trekschakelaar te worden gemonteerd. In dat geval zal BSH een verlenging maken met een elektriciteitssnoer en contrastekker, volgens de geldende voorschriften. BSH zal hiervoor € 10 in rekening brengen aan Huurder.

6.6. Bij aflevering ontvangt Huurder een gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het Apparaat. Deze is tevens te vinden op de Website.

6.7. Bij annulering of verplaatsing van de plaatsingsafspraak binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van aflevering kan de Retourvergoeding in rekening gebracht, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3.

6.8. Indien Huurder het Apparaat naar een ander adres dan het afleveradres verplaatsen, kan Huurder contact opnemen met BSH en verzorgt BSH desgewenst kosteloos de verhuizing van het Apparaat, tenzij Huurder binnen zes maanden na verhuizing de Overeenkomst opzegt. In dat geval brengt BSH een verhuisvergoeding in rekening bij Huurder van € 135. Huurder kan maximaal eenmaal per 12 kalendermaanden gebruik maken van deze verhuisregeling.

6.9. Indien Huurder het Apparaat naar een ander adres dan het afleveradres verplaatst zonder medeweten van BSH, is Huurder aansprakelijk voor daaraan verbonden kosten en eventuele schade ontstaan bij een dergelijke verplaatsing. Verplaatsing van het Apparaat mag slechts binnen Nederland geschieden.

6.10. In het geval Huurder heeft aangegeven het oude apparaat van Huurder welke door de levering van het Apparaat vervangen wordt door BSH te willen laten meenemen dient deze uit één stuk/geheel te bestaan, schoon en vrij van obstructies, en dient de omgeving waaruit het Apparaat wordt verwijderd schoon en vrij toegankelijk te zijn, bij gebreke waarvan BSH kan weigeren het oude apparaat mee te nemen. BSH neemt het oude apparaat kosteloos mee voor zover het meenemen gecombineerd kan worden met de plaatsing van het Apparaat.

7. Aflevering, verhuizing of verplaatsing van een Klein Huishoudelijk Apparaat

7.1. Na het sluiten van de Overeenkomst zal BSH het Apparaat aan Huurder verzenden.

7.2. Huurder legitimeert zichzelf bij aflevering en tekent voor ontvangst van het Apparaat door middel van een geldig legitimatiebewijs.

7.3. Bij aflevering ontvangt Huurder een gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het Apparaat. Deze is tevens te vinden op de Website.

7.4. Indien Huurder het Apparaat naar een ander adres dan het afleveradres verplaatst zonder medeweten van BSH, is Huurder aansprakelijk voor daaraan verbonden kosten en eventuele schade ontstaan bij een dergelijke verplaatsing. Verplaatsing van het Apparaat mag slechts binnen Nederland geschieden.

7.5. In het geval Huurder heeft aangegeven het oude apparaat van Huurder welke door de levering van het Apparaat vervangen wordt door BSH te willen laten meenemen, dient deze uit één stuk/geheel te bestaan, schoon en vrij van obstructies. BSH zal Huurder de informatie en/of documenten verstrekken die nodig zijn om het Apparaat te retourneren.

8. Gebruik van het Apparaat

8.1. Huurder is verplicht zich als een goed huurder te gedragen, dat wil zeggen dat Huurder goed voor het Apparaat moet zorgen. Dit betekent dat Huurder ten minste het Apparaat in goede staat zal houden en het Apparaat conform de door BSH gegeven (aanvullende) instructies en handleidingen zal gebruiken en onderhouden en dat Huurder het Apparaat niet op een manier zal gebruiken waarvan Huurder weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het Apparaat daarvoor ongeschikt is. Huurder zal het Apparaat tegen beschadiging en/of diefstal beveiligen en of te beschermen, er geen wijzigingen in aanbrengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk beperken. Huurder zal geen coderingen of zegels verwijderen.

8.2. Huurder mag het Apparaat alleen gebruiken in (eigen) huiselijke kring en niet voor enig zakelijk of commercieel gebruik.

8.3. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van het Apparaat, als ook door onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik door derden.

8.4. Het is Huurder niet toegestaan om het Apparaat onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, het Apparaat te vervreemden, te verkopen of namens BSH aan derden enige toezegging te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het Apparaat en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

8.5. Ook indien een Apparaat tijdelijk niet door hem wordt gebruikt, dient Huurder te zorgen dat deze goed wordt onderhouden. Dit houdt onder meer in dat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. Daarnaast dient bij een koelkast, vriezer en wasmachine de deur open gelaten te worden en bij koffiezetapparaten dienen alle koffierestanten en water verwijderd te worden.

9. Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Apparaat bij Gebruik

9.1. Huurder meldt een storing, defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Apparaat indien redelijkerwijs mogelijk binnen 5 kalenderdagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan BSH. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Apparaat en overige schade ontstaan door te late melding.

9.2. BSH zal reparaties (of vervanging van het Apparaat indien BSH van mening is dat reparatie niet mogelijk is) binnen 5 werkdagen na de melding van Huurder uitvoeren. Indien BSH niet binnen de hiervoor genoemde termijn overgaat tot reparatie (of vervanging), dient Huurder BSH daarvan altijd schriftelijk op de hoogte te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om de reparatie (of vervanging) alsnog uit te voeren. Het is Huurder niet toegestaan om zelf reparaties aan het Apparaat te (laten) verrichten anders dan door BSH, tenzij BSH ook na de hiervoor genoemde nadere aanmaning van Huurder in verzuim blijft met het uitvoeren van de reparatie. Het is Huurder niet toegestaan in deze situatie de huurprijs te verminderen. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Apparaat te verlenen of op te sturen naar een door BSH aangegeven adres, zodat BSH de toestand daarvan kan inspecteren. In geval van vervanging blijft de Overeenkomst onverkort in stand.

9.3. Kosten van onderhoud en/of reparaties komen in principe voor rekening van BSH. Als sprake is van onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van het Apparaat door Huurder (met andere woorden, Huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen en/of anderszins in strijd gehandeld met zijn verplichtingen onder artikel 9) komen de kosten waaronder voorrijden, reparatie, vervanging of schade voor rekening van Huurder.

9.4. Voor Grote Huishoudelijke Apparaten voert BSH in principe onderhoud en reparaties uit op het adres van Huurder waar BSH het Apparaat heeft afgeleverd of het Apparaat met BSH’s toestemming laatstelijk is geplaatst. Reparaties aan Kleine Huishoudelijke Apparaten worden in principe uitgevoerd op een werkplaats van BSH. Indien het Apparaat voor onderhoud/reparatie meegenomen moet worden of wordt opgestuurd, zal BSH voor een vervangend Apparaat zorgen of (een pro rata deel van) het Maandbedrag aan Huurder restitueren, mits Huurder zich heeft gedragen als goed huurder en zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet heeft geschonden.

9.5. In geval het Apparaat is beschadigd of verloren gegaan (daaronder tevens begrepen diefstal), om wat voor reden dan ook, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die BSH moet maken om het Apparaat te repareren of vervangen, evenals alle overige schade die BSH daardoor lijdt, waaronder de vervangingswaarde. Indien Huurder tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, heeft BSH het recht het uitvoeren van onderhoud en/of reparatie op te schorten.

9.6. In geval van diefstal of vernieling van het Apparaat doet Huurder binnen 5 kalenderdagen nadat Huurder de diefstal of vernieling heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aangifte bij de politie en verstrekt BSH onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van de aangifte.

9.7. Storingsmeldingen zijn mogelijk via info@bluemovement.com of van maandag t/m zaterdag van 09.00u tot 17.00u via het contact center op 088 424 4567.

10. Eigendom van het Apparaat

10.1. BSH blijft te allen tijde eigenaar van het Apparaat. Het is Huurder niet toegestaan het Apparaat te vervreemden, te verkopen, aan derden in gebruik te geven, dan wel enig beperkt recht (zoals maar niet beperkt tot een pandrecht) op het Apparaat te vestigen.

10.2. Huurder is verplicht om BSH onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen, of daarvan redelijkerwijs kennis had behoren te nemen, in kennis te stellen indien een van de volgende situaties zich voordoet:

a) Huurder heeft surseance van betaling of faillissement aangevraagd;

b) het faillissement van Huurder wordt/is aangevraagd;

c) Huurder vraagt toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aan;

d) Huurder wordt onder curatele of bewind gesteld; en/of

e) derden (willen) enig beslag op de goederen van de Huurder leggen.

10.3. Indien een of meer van de hierboven genoemde situaties zich voordoet is Huurder tevens verplicht om de curator, bewindvoerder of deurwaarder onverwijld mee te delen dat het Apparaat eigendom is van BSH en deze persoon/personen inzage in de Overeenkomst te geven.

11. Looptijd van de Overeenkomst en opzegtermijn

11.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur die BSH en Huurder bij het aangaan van de Overeenkomst zijn overeengekomen, conform de voorwaarden van het betreffende Abonnement. De Overeenkomst eindigt op het moment dat het Apparaat door BSH terug is ontvangen.

Abonnement van 3+ maanden

Voor een Abonnement van 3 maanden geldt dat de Overeenkomst gedurende deze 3 maanden niet kan worden opgezegd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden. Na het verstrijken van deze initiële periode, wordt zonder tegenbericht van Huurder de Overeenkomst automatisch verlengd tot een periode van in totaal maximaal 6 jaar met een opzegtermijn van 1 maand. Huurder kan opzeggen via de Website. Bij een Overeenkomst gesloten vóór inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden is Huurder ook de Retourvergoeding verschuldigd indien de Huurder opzegt binnen twee jaar na sluiten van de Overeenkomst.

Abonnement van 1+ jaar

Voor een Abonnement van 1 jaar geldt dat de Overeenkomst gedurende dit jaar niet kan worden opgezegd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden. Na het verstrijken van deze initiële periode, wordt de Overeenkomst zonder tegenbericht van Huurder automatisch verlengd tot een periode van totaal maximaal 6 jaar met een opzegtermijn van 1 maand. Huurder kan opzeggen via de Website.

Abonnement van 2+ jaar (dit betreft een contractduur die enkel werd aangeboden vóór inwerkingtreding van algemene voorwaarden versie 2)

Voor een Abonnement van 2 jaar geldt dat de Overeenkomst gedurende deze 2 jaar niet kan worden opgezegd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden. Na het verstrijken van deze initiële periode, wordt de Overeenkomst zonder tegenbericht van Huurder automatisch verlengd tot een periode van in totaal maximaal 6 jaar met een opzegtermijn van 1 maand. Indien Huurder eerder dan na afloop van 2 jaar opzegt, is Huurder 50% van de resterende Maandbedragen verschuldigd aan BSH. Huurder kan opzeggen via de Website.

Abonnement van 6 jaar

Voor een Abonnement van 6 jaar geldt dat de Overeenkomst gedurende deze 6 jaar niet kan worden opgezegd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden. Indien Huurder eerder dan na afloop van 6 jaar opzegt, is Huurder 50% van de resterende Maandbedragen verschuldigd aan BSH. Huurder kan opzeggen via de Website.

11.3. Uiterlijk na 6 jaar na het sluiten van het Abonnement eindigt de Overeenkomst zonder dat daartoe enige handeling is vereist. Uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de maximale huurtermijn van 6 jaar kan BSH aan Huurder een voorstel doen voor een nieuwe overeenkomst voor een nieuw Apparaat.

11.4. Na opzegging door BSH of Huurder neemt BSH telefonisch contact op met Huurder voor het maken van een ophaalafspraak voor een Groot Huishoudelijk Apparaat of voor instructies voor het terugzenden van een Klein Huishoudelijk Apparaat. Huurder krijgt voor de resterende maand pro-rata korting voor de dagen dat Huurder niet meer over het Apparaat beschikt. BSH zal, met inachtneming van artikel 5.4, dat bedrag terugstorten op de bij BSH bekende bankrekening van de Huurder.

12. (Onmiddellijke) beëindiging van de Overeenkomst en schadevergoeding

12.1. BSH kan de Overeenkomst opzeggen per e-mail.

12.2. BSH heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling onmiddellijk te beëindigen indien Huurder:

a) een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b) surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van Huurder wordt/is aangevraagd, Huurder toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt of Huurder failliet wordt verklaard;

c) overlijdt;

d) onder curatele of onder bewind is of zal worden gesteld, of Huurder anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

e) het Apparaat niet meer in bezit heeft of hij/zij niet aan kan tonen het Apparaat nog in bezit te hebben;

f) voor of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn dat BSH de Overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien BSH van een en ander op de hoogte was geweest;

of

g) derden enig beslag op de goederen van de Huurder willen leggen of leggen.

12.3. Bij beëindiging op basis van artikel 13.2 is Huurder 50% van de resterende Maandbedragen verschuldigd aan BSH.

12.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst (op welke grond dan ook):

• Inzake een Groot Huishoudelijk Apparaat: zal BSH het Apparaat op een overeengekomen moment ophalen bij Huurder. Als het niet mogelijk is een datum af te stemmen, behoudt BSH zich het recht voor het Apparaat op een door BSH te bepalen tijdstip op te halen. BSH kan zorgdragen dat op het moment van ophalen van het Apparaat een document wordt opgesteld waarin (mogelijke) schade aan het Apparaat wordt aangegeven, en Huurder zal dit document vervolgens (mede)ondertekenen;

• Inzake een Klein Huishoudelijk Apparaat: zal BSH aan Huurder instructies geven hoe het Apparaat teruggestuurd dient te worden aan BSH. BSH zal het Apparaat controleren na ontvangst.

Huurder geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BSH, of aan een door BSH aan te wijzen derde of derden, om al die plaatsen te betreden noodzakelijk om het Apparaat terug te nemen. Huurder retourneert het Apparaat aan BSH in complete, oorspronkelijke en schone staat, behoudens normale slijtage, inclusief bij het Apparaat behorende bescheiden en accessoires.

12.5. Indien het Apparaat niet in complete, oorspronkelijke of schone staat verkeert, inclusief de bij het Apparaat behorende bescheiden en accessoires, dan is BSH gerechtigd de kosten die zij moet maken om het Apparaat en/of bijbehorende bescheiden en accessoires te herstellen of vervangen, alsmede gederfde winst, te verhalen op Huurder. Onder “schone staat” wordt onder meer verstaan: een Apparaat dat vlekken, nare geurtjes, aangekoekt vet of etensresten heeft. Onder “oorspronkelijke staat” wordt onder meer verstaan: een Apparaat zonder beschadigingen of breuken.

12.6. Indien Huurder niet meewerkt aan het retourneren van het Apparaat, of anderszins weigert het Apparaat te retourneren, dan wel in geval van verlies van het Apparaat, dan zal BSH de vervangingswaarde van het Apparaat alsmede de kosten die BSH heeft moeten maken in het kader van het terughalen van het Apparaat, verhalen op Huurder.

12.7. BSH draagt de kosten voor het ophalen, tenzij BSH de overeenkomst beëindigt op grond van een van de in artikel 13.1 genoemde gevallen of wegens een tekortkoming door Huurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, in welk geval Huurder, in aanvulling op de andere bepalingen in dit artikel, vergoeding van eventuele schade verschuldigd is.

12.8. De borg zal bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst worden terugbetaald, waarbij BSH gerechtigd is kosten van herstel of vervanging, schadevergoeding of andere schade/vorderingen hiermee te verrekenen.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1. Aansprakelijkheid van BSH is beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval aan BSH uitkeert, verminderd met het door BSH verschuldigde eigen risico. De aansprakelijkheid van BSH is echter te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Huurder onder de Overeenkomst aan BSH heeft betaald in het jaar voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.2. BSH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Huurder of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van andere zaken.

13.3. BSH is in geen geval aansprakelijk voor schade die Huurder lijdt als gevolg van:

a) het niet als een goed huurder of anderszins in strijd met de gebruiksaanwijzingen en/of nadere instructies dan wel deze algemene voorwaarden gebruiken van het Apparaat;

b) tijdelijke onmogelijkheid om het Apparaat te gebruiken als gevolg van herstel en/of reparatiewerkzaamheden van het Apparaat door BSH; en/of

c) gebruik van het Apparaat waarvan Huurder wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat het Apparaat daarvoor ongeschikt was.

13.4. Een eventuele vordering tot schadevergoeding op BSH dient onmiddellijk na het bekend worden van de schade bij Huurder aan BSH via info@bluemovement.com te worden gemeld. Iedere vordering tot vergoeding van schade vervalt indien Huurder de vordering niet binnen een jaar nadat zij daarmee bekend is geworden aan BSH meldt.

13.5. Huurder vrijwaart BSH voor enige aanspraak van derden in verband met schade die het gevolg is van het door Huurder niet als goed huurder of anderszins in strijd met deze algemene voorwaarden gebruiken van het Apparaat.

13.6. Aansprakelijkheid van BSH wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen als Huurder BSH onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke termijn en BSH ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

13.7. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van BSH voor schade die veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld van BSH.

13.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover BSH aansprakelijk is op grond van dwingende regels die niet kunnen worden uitgesloten.

Geldig vanaf: 12-11-2020

Versie: 3