GENERAL TERMS AND CONDITIONS (Dutch only)

For the rental of domestic appliances from BSH Huishoudapparaten B.V.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 4. Dag: kalenderdag.

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Identiteit van de ondernemer

BSH Huishoudapparaten B.V.

Taurusavenue 36, 2132,

LS Hoofddorp

Telefoonnummer: 088-4244567

E-mailadres: info@bluemovement.com

KvK-nummer: 33172709

Btw-identificatienummer: NL006653789B01

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6. Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

11. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien

 4. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één

  maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

15. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

16. Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

17. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Valid from: 01-03-2023

ADDITIONAL GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Definitions

 1. Additional General Terms and Conditions: these additional general terms and conditions, which apply in addition to the Standard General Terms and Conditions, and apply to an Agreement.

 2. Agreement: each agreement (including the Conditions) between BSH and the Customer concerning a Subscription and/or an Appliance and associated goods and/or services.

 3. Appliance: each Major or Small Domestic Appliance to be rented from BSH by the Customer which is and will remain the property of BSH.

 4. BlueMovement: BlueMovement is part of BSH.

 5. BSH: BSH Huishoudapparaten B.V., with registered offices at Taurusavenue 36, 2132, LS Hoofddorp, registered with the Chamber of Commerce with number 33172709, with website www.bosch-home.nl.

 6. Conditions: the Additional Terms and General Conditions and the Standard Terms and General Conditions.

 7. Customer: the counterparty of BSH under the Agreement.

 8. Major Domestic Appliance: including, but not limited to, a washing machine, dryer, dishwasher, refrigerator, freezer, fridge/freezer combination.

 9. Minimum Contract Period: the period of the Subscription as agreed in the Agreement.

 10. Monthly Amount: the fixed monthly fee for the Subscription payable to BSH by the Customer.

 11. One-time Amount: the one-time amount that Customer must pay when entering into an Agreement.

 12. Small Domestic Appliance: including, but not limited to, coffee machine, kitchen machine, vacuum cleaner, Smart Grow device .

 13. Subscription: the service based on which BSH provides one or more Appliance(s) to the Customer for Use and delivers, installs (as the case may be) and repairs (if necessary) these Appliances against a Monthly Amount based on an Agreement with the Customer.

 14. Standard General Terms and Conditions: the general terms and conditions of which apply to an Agreement, next to these Additional General Terms and Conditions.

 15. Use: use of the Appliance in accordance with the Conditions.

 16. Website: the www.bluemovement.nl website.

2. Offer and Formation of the Agreement

2.1. The Customer can conclude a Subscription Agreement through the Website. The Agreement will be established at the time of acceptance of BSH's offer concerning the Subscription by the Customer by placing an order through the Website.

2.2. The option of concluding an Agreement through the Website is only available to a (potential) Customer who is a natural person not acting in the pursuit of his profession or company and is at least 18 years old at the time the Agreement is concluded. The Customer declares that he meets these conditions by placing an order. The Customer is obliged to provide correct and complete information to BSH. An Agreement can also be concluded with a party acting in the pursuit of a profession or company with the prior written permission of BSH.

2.3. The Customer may terminate an Agreement with BSH during a reflection period of 14 days without stating any reasons. The reflection period will start on the day following the day on which the Customer, or a third party designated by the Customer in advance, which is not the carrier, has received the Appliance. The Customer will handle the Appliance and the packaging with care. The Customer will only remove the product from the packaging or use it to the extent necessary to determine the nature, the properties, and the operation of the Appliance. A guiding principle in this respect is that the Customer may only use and inspect the Appliance in the same manner as it would be allowed to use or inspect it in a store.

2.4 If the Customer dissolves the Agreement during the reflection period, then the Appliance needs to be returned to BSH. Possible costs that BSH charges for installation and de-installation, and costs for returning the Appliance, are stated on the Website. BSH shall collect Major Domestic Appliances; Customer himself shall return Small Domestic Appliances following the instructions of BSH.

3. Alternatives and changes to the range

3.1. The Customer agrees that BSH may replace the Appliance at any time, free of charge, by a similar appliance, which functionalities are not significantly different from those of the Appliance.

3.2. The Customer accepts that BSH may unilaterally amend the type, number, or range of the Appliances offered based on a Subscription at any time. In case of such an amendment, BSH will ensure that the Monthly Amount (refer to Article 4 and 5) will be amended to correspond to such amended Subscription. This may be in line with another type of Subscription which is already being offered. The Monthly Amount will not be increased as a result of an amendment to the Subscription.

3.3. Customer may, at any time during the Agreement, request for the replacement of one or more Devices, e.g. for a model of a different class. If Customer wishes this, he has to contact BSH and BSH will provide a new proposal covering possible changes in Monthly Amounts and one time fee.

4. One time fee and Monthly amount

4.1. When entering into the Agreement, Customer shall owe BSH a one time fee. This one time fee is stated in the ordering process on the Website and in the confirmation email sent by BSH to Customer after the conclusion of the Agreement. This one time fee will not be returned to Customer.

4.2. Customer shall owe a monthly amount. The Monthly Amount is listed during the ordering process on the Website and in the confirmation email BSH sends after the conclusion of the Agreement.

4.3. The Monthly Amount includes:

 • With respect to Small Domestic Appliances: the fee for the delivery, Use, and repairs related to the Appliance;

 • With respect to Major Domestic Appliances: the fee for the delivery, installation, Use, and repairs related to the Appliance.

4.4. BSH has the right to pass on any price increases arising from legislation to the Customer. However, BSH will never increase the Monthly Amount within three months after the entering into the Agreement.

4.5. BSH is entitled to adjust the Monthly Amount annually based on the inflation index of the Dutch Central Bureau of Statistics.

4.6. All prices stated on the Website and in the Agreement include VAT.

5. Invoicing and payment

5.1. The one time fee is due at the time of entering into the Agreement, and is payable at that time. At the moment of delivery of the Small or Major Domestic Appliance, all services that the One-time Amount relates to, are provided.

5.2. The Monthly Amount will be due from the first day of the month in which the Agreement is concluded. The Customer will receive a proportionate discount for the days the Customer did not have the Appliance at his disposal for the first month. This discount will be deducted from the Monthly Amount during the first collection.

5.3. The Monthly Amount will subsequently be collected immediately prior to the next month.

5.4. Payments are made by direct debit or other means of payment (as stated in the ordering process on the Website), executed by BSH or by a third party designated by BSH. The Customer is required to ensure that the balance on his bank account is sufficient.

5.5. If the Customer does not agree with a monthly direct debit order, the Customer may be able to have the fee refunded by contacting his bank in a timely fashion. Article 5.6 will take effect if the Customer uses this option.

5.6. If a direct debit order is unsuccessful or rejected due to actions or omissions of the Customer (for example, if there are insufficient funds on the bank account of the Customer to be able to complete the charge), BSH can charge the costs associated with this unsuccessful collection to the Customer (such as costs charged by the party handling the collection).

5.7. In case of late payment, the Customer fails to comply with his obligations arising from the Agreement and will be in default by operation of law. In this case, BSH will request the Customer to meet his payment obligation within 14 days, stating that if no payment takes place within 14 days, the Customer will owe the statutory interest and BSH will have the right to claim compensation of the extrajudicial collection costs (up to 15% of the amounts due up to €2,500, 10% of the subsequent €2,500, and 5% of the subsequent €5,000, with a minimum of €40). In this case, BSH will also have the right to dissolve the Agreement without further notice of default being required and to retrieve the Appliance, in which case the Customer will owe damages and BSH can claim compensation as set out in Article 13.

6. Delivery, relocation, or replacement of a Major Domestic Appliance

6.1. BSH or its logistics partner will contact the Customer to make an appointment for the delivery and installation of the Major Domestic Appliance after entering into the Agreement.

6.2. If there is no lift present, BSH will deliver the Major Domestic Appliance up to the fourth floor.

6.3. If and insofar as:

 • large equipment is required for the Delivery of the Major Domestic Appliance (such as a removal lift or a crane);

 • the Appliance must be delivered to a floor higher than the fourth floor and no lift is present; and/or

 • there are other particularities that affect the delivery of which the Customer should reasonably have been aware;

the Customer is required to inform BSH in a timely fashion. In this case, the additional costs for delivery will be borne by the Customer. BSH shall be entitled to keep the One-time Amount in case BSH is not able to deliver the Appliance because the Customer did not inform it of these special circumstances in a timely fashion.

6.4. The Customer must show proof of identity upon the delivery and sign for receipt of the Major Domestic Appliance.

6.5. The surroundings in which the Major Domestic Appliance will be placed must be clean and freely accessible.

6.6. BSH will connect the Appliance to the power socket or a single pull switch during the delivery. In case of a pull switch, the connection cord may not be long enough to be installed directly in the pull switch. In this case, BSH will create an extension using a power cable and an interface socket in accordance with the applicable requirements. BSH will charge €10 to the Customer for this.

6.7. The Customer will also receive usage instructions concerning the use of the Major Domestic Appliance during the delivery. These instructions can also be found on the website of BSH

6.8. BSH is entitled to keep the One-time Amount in case of cancellation or a change to the installation appointment within 24 hours before the agreed time of delivery, with due observance of the provisions of Article 6.

6.9. If the Customer wants to move the Major Domestic Appliance to a different address than the delivery address, the Customer can contact BSH to enable BSH to arrange the relocation of the device at no cost, unless the Customer terminates the Agreement within six months of the relocation. BSH will charge a relocation fee to the Customer of EUR 150 in this case. The Customer can make use of the relocation scheme no more than once every 12 calendar months.

6.10. If the Customer relocates the Major Domestic Appliance to a different address than the delivery address without the knowledge of BSH, the Customer will be liable for any associated costs and any damage caused during this relocation.

6.11. The Major Domestic Appliance may only be relocated within the Netherlands.

6.12. If the Customer has indicated that it wants BSH to remove the old Major Domestic Appliance of the Customer which will be replaced by the delivery of the Appliance, this old Major Domestic Appliance must consist of one single unit, be clean, be unobstructed, and the environment from which the appliance must be removed must be clean and accessible, failing which BSH can refuse to remove the old appliance. BSH will collect the old appliance at no cost as long as the collection is combined with the installation of the Major Domestic Appliance.

7. Delivery, relocation, or replacement of a Small Domestic Appliance

7.1. BSH will send the Small Domestic Appliance to the Customer after the conclusion of the Agreement.

7.2. The Customer must show proof of identity upon the delivery and sign for receipt of the Small Domestic Appliance.

7.3. The Customer will also receive usage instructions concerning the use of the Small Domestic Appliance during the delivery. These instructions can also be found on the website of BSH .

7.4. If the Customer relocates the Small Domestic Appliance to a different address than the delivery address without the knowledge of BSH, the Customer will be liable for any associated costs and any damage caused during this relocation.

7.5. The Small Domestic Appliance may only be relocated within the Netherlands.

8. Use of the Appliance

8.1. The Customer is obliged to act in a manner befitting a responsible customer, which means that the Customer must treat the Appliance with all due care. This means that the Customer will at least keep the Appliance in good condition and will use the Appliance in accordance with the (additional) instructions and manuals supplied by BSH and that the Customer will not use the Appliance in a manner of which the Customer knows, or should reasonably know, for which the Appliance is not suitable. The Customer is responsible for the maintenance of the appliance in accordance with the instruction in the user manual. The Customer will secure and/or protect the Appliance against damage and/or theft, not make any modifications, and mitigate any damage as such as possible. The Customer will not remove any codes or seals.

8.2. The Customer may only use the Appliance in his (own) domestic surroundings and not, without prior written permission from BSH, for any professional or commercial purposes.

8.3. The Customer is liable for any damage caused by negligent or improper use of the Appliance, as well as by negligent or improper use by any third parties.

8.4. The Customer is not permitted to subrent the Appliance, make the Appliance available to third parties, dispose of the Appliance, sell the Appliance, or accept any commitments vis-à-vis third parties or enter into an agreement with third parties on behalf of BSH concerning the Appliance and everything that is related to this in the broadest sense of the word.

8.5. The Customer must also ensure that an Appliance is maintained properly even if is temporarily not being used. This includes removing the power cable from the socket. The door of a refrigerator, freezer, and washing machine must remain open and all coffee residue and water must be removed from a coffee machine.

9. Maintenance and repairs, loss of value, and theft of the Appliance during Use

9.1. If reasonably possible, the Customer must report a malfunction, defect, fault, theft and/or damage in/of/to the Appliance to BSH within 5 calendar days after he has detected this or should reasonably have detected this. The Customer is liable for any damage to the Appliance and any other damage resulting from late reporting.

9.2. BSH will carry out repairs (or replace the Appliance if BSH believes that repairs are not possible) within 5 working days after the Customer has submitted a report. If BSH has not repaired (or replaced) the Appliance within the period mentioned above, the Customer must always inform BSH of this in writing and grant BSH a reasonable period to carry out the repair (or replacement). The Customer is not permitted to carry out any repairs to the Appliance (or have these carried out by a third party other than by BSH), unless BSH remains in default in relation to the repairs even after the aforementioned reminder from the Customer. The Customer is not permitted to reduce the rent in this case. The Customer must immediately grant access to the Appliance or send it to an address designated by BSH to enable BSH to inspect its condition following the first request to this end. The Agreement remains in full force and effect in case of a replacement.

9.3. Costs of repairs will, by default, take place at expense of BSH. If the Customer has used the Appliance in a negligent or improper manner (in other words, if the Customer did not act in a manner befitting a responsible customer and/or has acted in violation of his obligations arising from Article 9 in any other way), the costs, including costs for call-out, maintenance, repairs, replacement, or damage, will be borne by the Customer.

9.4. As a rule, BSH will carry out repairs of Major Domestic Appliances at the address of the Customer where BSH delivered the Appliance or at the location where the Appliance was placed last with BSH's approval. As a rule, repairs of Small Domestic Appliances will be carried out at a workshop operated by BSH. If the Appliance must be collected or shipped for repairs, BSH will arrange a replacement Appliance or refund (a proportionate part of) the Monthly Amount, provided that the Customer has acted in a manner befitting a responsible customer and did not fail to observe his obligations arising from Article 9 of these Additional General Terms and Conditions.

9.5. If the Appliance has become damaged or has been lost completely (including theft), for any reason, the Customer will be liable for all costs incurred by BSH to repair or replace the Appliance, as well as all other damage suffered by BSH as a result, including the replacement value. BSH has the right to postpone the repairs if the Customer fails to comply with the Agreement.

9.6. In the event of theft or destruction of the Appliance, the Customer must report this to the police within 5 calendar days after the Customer detected the theft or destruction or should reasonably have detected the theft or destruction, and immediately provide BSH with a copy of the official police report.

9.7. Malfunctions can be reported to info@bluemovement.com or through our contact center available at +31 (0)88 - 424 45 67 from Mondays to Fridays between 09:00 - 18:00 and on Saturday between 09:00 - 17:00.

10. Ownership of the Appliance

10.1. BSH will remain the owner of the Appliance at all times. The Customer is not permitted to dispose of, to sell, or to provide the Appliance to third parties, or to encumber the Appliance by any limited right (including but not limited to a lien).

10.2. The Customer is obliged to inform BSH immediately, at the latest within 24 hours after he became aware of, or should have reasonably become aware of, any of the situations set out below:

a) the Customer has applied for suspension of payments or bankruptcy;

b) the bankruptcy of the Customer has been requested;

c) the Customer has applied for the application of the debt restructuring scheme for natural persons;

d) the Customer is placed under guardianship or administration; and/or

e) third parties (wish to) levy any form of attachment on the assets of the Customer.

10.3. If one or more of the above situations occur(s), the Customer is also obliged to immediately inform the liquidator, administrator, or bailiff that the Appliance is the property of BSH and allow this person/these persons to inspect the Agreement.

11. Duration of the Agreement and notice period

11.1. The Agreement will be concluded for the definite period agreed on by BSH and the Customer at the start of the Agreement (minimum contract duration) in accordance with the conditions of the corresponding Subscription. The Agreement ends once the Appliance has been returned to and received by BSH.

11.2. The following applies to Agreements that have been concluded after introduction of this version of the Additional General Terms and Conditions: The Agreement cannot be terminated by the Customer during the time of the minimum contract duration, except insofar as explicitly determined otherwise in the Conditions. After expiry of this minimum contract duration, the Agreement will be renewed automatically with a notice period of 1 month if the Customer does not indicate otherwise. The Customer can terminate the Agreement through the Website.

11.3. In case the Customer has agreed to a Minimum Contract Period of more than 24 months, and the Customer terminates the Agreement during the Minimum Contract Period, the Customer will owe 50% of the remaining Monthly Amounts to BSH. Example: The Customer has agreed to a Minimum Contract Period of 60 months, and pays €15 per month. If the Customer cancels in month 50, then he owes 50% of the remaining Monthly Amounts. This equates to an amount of (60 months - 50 months =) 10 months x (€ 15 / 2 = ) € 75.

11.4. After termination by BSH or the Customer, BSH will contact the Customer by phone to make a retrieval appointment for a Major Domestic Appliance or for instructions for returning a Small Domestic Appliance. The Customer will receive a proportionate discount for the days on which the Customer no longer has the Appliance at his disposal during the remainder of the month. BSH will refund this amount to the Customer's bank account present in the records of BSH with due observance of Article 5.4.

12. (Immediate) termination of the Agreement and damages

12.1. BSH can terminate the Agreement by email.

12.2. BSH has the right to terminate the Agreement with immediate effect without notice of default being required if the Customer:

 • fails to comply with one or more provision(s) of the Agreement (in a proper or timely fashion);

 • has applied for suspension of payments, a petition will be/has been filed for the bankruptcy of the Customer, the Customer has requested the application of the debt restructuring scheme for natural persons, or if the Customer has been declared bankrupt;

 • passes away;

 • is placed under guardianship or administration or otherwise loses the power to dispose of his assets;

 • no longer has the Appliance in his possession or if he cannot demonstrate that he still has the Appliance in his possession;

 • has submitted incorrect or incomplete information, or omitted to provide facts and circumstances, before or upon the conclusion of the Agreement, which are of such a nature that BSH would not have entered into the Agreement or would not have done so subject to the same terms and conditions if BSH would have been aware of these circumstances; or if

 • third parties (intent to) levy attachment on the assets of the Customer.

12.3. The Customer will owe 50% of the remaining Monthly Amounts to BSH in case of termination based on Article 12.2. However, the remaining Monthly Amounts will not be due in case of the event set out in Article 12.2(c).

12.4. In case of termination of the Agreement (on any grounds):

 • With respect to a Major Domestic Appliance: BSH will retrieve the Appliance from the Customer at an agreed time. If it is not possible to agree on a date, BSH will reserve the right to collect the Appliance at a time determined by BSH. BSH can arrange the preparation of a document which sets out the (potential) damage to the Appliance at the moment of retrieval of the Appliance, and the Customer will (co-)sign this document;

 • With respect to a Small Domestic Appliance: BSH will provide the Customer with instructions on how the Appliance must be returned to BSH. BSH will inspect the Appliance after receipt.

12.5. The Customer hereby gives BSH or a third party/third parties designated by BSH unconditional and irrevocable permission to enter all those locations necessary to take possession of the Appliance. The Customer must return the Appliance to BSH in a complete, original, and clean condition, except for normal wear and tear, including any documents and accessories that belong to the Appliance.

12.6. If the Appliance is no longer in its complete, original, or clean condition, including any documents and accessories belonging to the Appliance, BSH will have the right to recover the costs incurred to repair or replace the Appliance and/or associated documents and accessories from the Customer, as well as any loss of profits. “Clean condition” will also be defined as: an Appliance without spots, unpleasant odours, caked grease, or food residues. “Original condition” will be defined as: an Appliance without damage or cracks.

12.7. If the Customer does not cooperate with returning the Appliance, or refuses to return the Appliance otherwise, or in case of loss of the Appliance, BSH will recover the replacement value of the Appliance and any costs it was forced to incur in relation to retrieving the Appliance from the Customer.

12.8. BSH will bear the costs of collecting the Appliance, unless BSH terminates the Agreement based on one of the circumstances set out in Article 12 or due to a shortcoming of the Customer in the fulfillment of his obligations arising from the Conditions, in which case the Customer, in addition to the other provisions of this Article, will be required to provide compensation for any damage.

13. Liability and indemnification

 1. 13.1. The liability of BSH is limited to the amount paid by the insurance to BSH in the case in question, minus the co- payment due by BSH. However, the liability of BSH will always be limited to the amount paid to BSH by the Customer based on the Agreement in the year preceding the event leading to damage.

  13.2. BSH is not liable for any indirect damage, including consequential damage, lost profits, damage as a result of business standstill, damage resulting from third-party claims filed vis-à-vis the Customer, or property damage consisting of destruction, damage, or loss of other goods.

  13.3. BSH is never liable for damage incurred by the Customer as a result of:

  • the failure to use the Appliance in a manner befitting a responsible customer or use of the Appliance in violation of the Conditions in any other way;

  • temporary impossibility to use the Appliance as a result of repairing of the Appliance by BSH; and/or

  • any use of the Appliance of which the Customer knew, or should reasonably have known, that the Appliance would not be suitable for.

  • Any claims for compensation filed vis-à-vis BSH must be submitted to BSH by the Customer at info@bluemovement.com immediately after the Customer became aware of the damage. A claim for compensation will expire if the Customer does not submit the claim to BSH within a year after he became aware of the existence of the claim.

  • The Customer indemnifies BSH against any third-party claim related to damage which is the result of the Customer not using the Appliance in a manner befitting a responsible customer or of any other use of the Appliance in violation of the Conditions.

  13.6. BSH will only be liable based on an attributable failure in the fulfillment of the Agreement if the Customer immediately and properly declares BSH in default in writing with due observance of a reasonable time period and if BSH remains in default after this period.

  13.7. Nothing in the Conditions will limit the liability of BSH for damage caused by intent or gross negligence attributable to BSH.

  13.8. The liability limitations included in the Conditions do not apply to the extent that BSH is liable on the basis of mandatory rules that cannot be excluded.

14. Third-party clause during Use

14.1. The Customer declares to be aware of and, insofar as necessary, accepts that the ownership of the Appliance and the Agreement may be vested with a third party or that the Appliance may have been (or may be) pledged to a third party as security for payment of all that this third party can or may be able to claim from BSH at any time.

14.2. Notwithstanding the existence of the present Agreement, the Renter will hand over the Device to the third party on first request, without the Renter being able to invoke any right of retention, if and as soon as the third party as owner or pledgee will demand the handover of the Device on the basis of non-compliance. of the obligations of BSH towards the third party. Such delivery must be made at the office of the third party or at a location designated by that third party. As a result of this claim, the Agreement becomes automatic and with immediate effect disbanded.

14.3. If the third party is the owner of the Appliance (or if a former pledge holder acquired the ownership) and this third party wants to continue the Agreement, the Customer will accept the transfer of the Agreement from BSH to this third party. In this case, the Customer will always have the right to terminate the Agreement.

14.4. The effect of Article 7:226 of the Dutch Civil Code between the parties will be excluded insofar as the Agreement is concluded before the conclusion of the agreement between BSH and the third party as the owner. In this case, the Agreement between BSH and the Customer will remain in force even after the sale of the Appliance by BSH to the third party, followed by the conclusion of the agreement between BSH and the third party.

14.5 The third-party clause included for this purpose may not be revoked by either BSH or the Customer.

15. Personal data

15.1. BSH will respect the Customer's privacy and ensure that it handles the personal data the Customer provides to BSH in a confidential manner and processes these (or have these processed) in accordance with the statutory requirements. BSH uses these data to be able to execute the Agreement. BSH will not sell these personal data to any third parties and will only make these data available to third parties in the context of the execution of the Agreement. The personal data that are collected in relation to this Agreement will be processed according to the Privacy Statement, which can also be found on the Website. The Customer declares to be aware of the content of this Privacy Statement by accepting these Additional General Terms and Conditions.

15.2. The Customer may request BSH to amend or remove his personal data at any time, provided that the data are not (or no longer) necessary for the execution of the Agreement, by submitting a request via the online data request form.

16. Miscellaneous provisions

16.1. BSH has the right to unilaterally amend these Additional General Terms and Conditions. BSH will communicate all significant amendments to the Additional General Terms and Conditions to the Customer at the latest one month before these come into effect. If the Customer does not want to accept such an amendment, the Customer has the right to terminate the Agreement up until the moment on which the new conditions come into effect. If the Customer does not terminate the Agreement, it will be continued based on the new conditions.

16.2. These Additional General Terms and Conditions apply to Agreements that have been concluded on or after the date mentioned at the bottom of this document. For agreements that have been concluded before the date mentioned at the bottom of this document, the conditions apply that were offered at the moment of conclusion of that agreement.

16.3. These Additional General Terms and Conditions are prepared in the Dutch and English language. In case of any discrepancy between both versions, the stipulations in the Dutch version will prevail.

16.4. If any provision of these Additional General Terms and Conditions is found to be void, invalid, unenforceable, or unlawful, the other provisions of these conditions will remain in full force and effect.

16.5. The Customer is not permitted to transfer any rights or obligations arising from this Agreement to any third parties without the explicit written permission from BSH.

16.6. BSH adheres to the Code of Conduct of Vertrouwd Leasen.

16.7. This Agreement is governed by the laws of the Netherlands. Any disputes that arise from the Agreement or from associated regulations and annexes will be settled by the competent court in Amsterdam or the court competent in the place of residence of the Customer.